Yuu na cwinaⁿnaꞌ

Ñꞌoomya tseixmaⁿnaꞌ cwii na jeeⁿ cajnda cwentaa jaa nnꞌaⁿ ncue na cwilana̱a̱ⁿya ñomndaa Suljaaꞌ ee matseixmaⁿnaꞌ ñꞌoom na ljo lua̱a̱ya na ꞌndye welooya, na juunaꞌ ndoꞌ ntꞌomcheⁿ nnom, chaꞌ na liaaya, tsꞌiaaⁿ na cwilꞌaaya ndoꞌ chiuu na cwilaxmaaⁿya, cwitjeiꞌyuuꞌndyenaꞌ na jaa cwiluiindyo̱ nnꞌaⁿncue ndoꞌ na ljoꞌ, maꞌmo̱ⁿnaꞌ na jaa ñecwiixjeⁿ cwiluiindyo̱ ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ chaꞌwaa nnom tsjoomnancue.

Mꞌaaⁿya na neiiⁿya na jeꞌ waa ñꞌoomya na ljeii juunaꞌ, na cwiwilꞌuenaꞌ ndoꞌ na nncjaawilꞌuetinaꞌ naquiiꞌntaaⁿya cha na ndaaya na ꞌoowijnda̱ jeꞌ ndoꞌ ndaaya na quia nncꞌom taxocatsuuꞌ nꞌomna juunaꞌ ndoꞌ tajndeiꞌtinaꞌ nntjoomna na nntꞌmo̱o̱ⁿna juunaꞌ nnda̱a̱ nda joona na cwii nncꞌom ndoꞌ na ljoꞌ tajom catsuu ñꞌoomya, maxjeⁿ nncwandoꞌnaꞌ naquiiꞌ ndyuaaya ndoꞌ nntsꞌacheⁿnaꞌ mati nncwandoꞌnaꞌ naquiiꞌ ntꞌomcheⁿ ndyuaa yuu na mamꞌaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomya na ndicwaⁿ cwilaꞌneiⁿna juunaꞌ.

Meiⁿꞌndo̱o̱ꞌâ na tsꞌiaaⁿwaa nnda̱a̱ nnteijndeiitinaꞌ cha na nncjaanajdeii na nncwilꞌueeꞌndyo̱ ñꞌoomya, na nlana̱a̱ⁿya juunaꞌ, na nlaꞌljeiiya juunaꞌ, na nlaꞌnaaⁿya juunaꞌ ndoꞌ mati na ntꞌmo̱o̱ⁿya juunaꞌ nda̱a̱ yocanchꞌu na quia ꞌoowijnda̱, ee c jañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿya: “Ñꞌoomya tseixmaⁿnaꞌ ñꞌoom na ꞌndye welooya lua̱a̱ya, ndoꞌ tjaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ nnda̱a̱ nncwjiꞌ juunaꞌ lua̱a̱ya.”

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.