Foto na Nncjaawitquiooꞌcheⁿnquii

Nmeiiⁿ Ntꞌom Nantquie na Quicwaaꞌa.