Cantyja ꞌNaaⁿꞌ Tsꞌiaaⁿ Waa

Cwiñeꞌquiaayâ na quianlꞌuaaꞌ UNTI (Unión Nacional de Traductores Indígnes AC) cantyja na teijndeiinaꞌ cha na jnda̱ na tuii sitio waa ndoꞌ chaꞌtso tsꞌiaaⁿ na tcaⁿnaꞌ na nluii cha na nnda̱a̱ nncuaanaꞌ naquiiꞌ Internet.

UNTI juunaꞌ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ ncue na cwilꞌa tsꞌiaaⁿ na cwilaꞌteincooꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ ncue na mꞌaⁿ nndyuaa Sndaaꞌ. Cwindyeꞌntjomna nnda̱a̱ nnꞌaⁿ njoom nchꞌu ꞌnaaⁿya ndoꞌ tjoomꞌ cwilꞌana tsꞌiaaⁿ ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na mati canjnda nquiu njoomya.

Ndyuaa Sndaaꞌ ñꞌeⁿnaꞌ naquiiꞌntaaⁿ ꞌom ndyuaa na niom chaꞌwaa tsjoomnancue na jndyeti nnom ñꞌoom na tjachuiiꞌ niom na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ.

Naquiiꞌ ndyuaa Sndaaꞌ mꞌaⁿ nquinꞌoomꞌ nchoꞌ we meiⁿyom nancue na cwilaꞌneiⁿna ndyee siaⁿnto waljooꞌ ndyee nꞌaaⁿ nchooꞌ nqui nchooꞌ ñeꞌquiee nnom ñꞌoom na tjachuiiꞌ.

Xeeⁿ na ñeꞌcaljeiꞌtiꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tmaaⁿꞌ waa quiajoꞌ cjaꞌquieꞌ ljoo: www.untimexico.org

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.