Foto na Nncjaawitquiooꞌcheⁿnquii

Foto Tsjoom Suljaaꞌ Naquiiꞌ Ndyu na Jawinom