Ñꞌoom Tquiee na Tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom

Cwitaaⁿya na catseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ na tileicwitquiooꞌ libro cha na mandyiñoomꞌ nnda̱a̱ ntyꞌiaꞌ joonaꞌ ñequio PDF ndoꞌ mati cwilaꞌcandiiya ꞌu na libro Génesis ticwaanaꞌ ljoo na majeꞌ, ꞌiochati nntjaaꞌndyo̱nndaaꞌa juunaꞌ, ee waa cwii tsꞌiaaⁿ na cwiluii ñequio juunaꞌ.

Quianlꞌuaꞌ na matseiꞌno̱ⁿꞌ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.